لطفا توجه کنید که شرکت در تحقیقات رایو و خدمات این مرکز نباید به عنوان جایگزینی برای مراجعه به پزشک و یا روشهای تشخیصی متداول پزشکی پنداشته شود، بلکه نتایج این پژوهشها، در راستای شناخت یک ابزار مکمل جهت کمک به پزشک برای تشخیص زودهنگام و تصمیم‌گیری بهتر برای بیمار است بدین معنا که یافته‌های مثبت یا منفی این آنالیز به معنای تشخیص یا رد آن یافته‌ها نیست و بر حسب اطلاعات ثبتی و یافته های احتمالی، به روش های تشخیصی متداول جهت تائید یا رد فرضیات به دست آمده نیاز است.