لطفا توجه کنید که شرکت در تحقیقات رایو و استفاده از خدمات این مرکز نباید به عنوان جایگزینی برای مراجعه به پزشک و یا روشهای تشخیصی متداول پزشکی پنداشته شود، به عبارت دیگر یافته‌های مثبت یا منفی این آنالیز به معنای تشخیص یا رد آن یافته‌ها نیست